A开头字母拼音aaianangao

B开头字母拼音babaibanbangbaobeibenbengbibianbiaobiebinbingbobu

C开头字母拼音caicaicancangcaocecencengchachaichanchangchaochechenchengchichongchouchuchuaichuanchuangchuichunchuocicongcoucucucuancuicuncuo

D开头字母拼音dadaidandangdaodedengdidiandiaodiediedingdiudongdoududuanduidunduo

E开头字母拼音eeienger

F开头字母拼音fafanfangfeifen fengfoufu

G开头字母拼音gagaiganganggaogegengenggonggouguguaguaiguanguangguigungunguoguo

H开头字母拼音hahaihanhanghanghaoheheihenhenghenghohohonghouhuhuahuaihuanhuanghuihunhuo

J开头字母拼音jijiajianjiangjiaojiejinjingjiongjiujujuanjuejun

K开头字母拼音kakaikankangkaokekenkengkikokongkoukukuakuaikuankuangkuikunkuo

L开头字母拼音lalailanlanglao leleilenglilianliangliaolielinlingliulolongloululuanluelunluolv

M开头字母拼音mamaimanmanmangmaomeimenmengmimianmiaomieminmingmiumomoumoumumu

N开头字母拼音nanainannangnaoneneininianniangniaonieningniunongnoununuannunnuonv

O开头字母拼音oou

P开头字母拼音papaipanpangpaopeipenpengpipianpiaopiepinpingpopoupu

Q开头字母拼音qiqiaqianqiangqiangqiaoqieqinqingqiongqiuququanquequn

R开头字母拼音raranranrangraorerenrirorongroururuanruirunruo

S开头字母拼音sasaisansangsangsaosesesengshashaishanshangshaosheshenshengshishoushushuashuaishuanshuangshuishunshuosisosongsoususuansuisun suo

T开头字母拼音tataitantangtangtaoteteitengtitiantiaotietingtotongtoututuantuituntuo

W开头字母拼音wawaiwanwangweiwenwengwowu

X开头字母拼音xixiaxianxiangxiaoxiexinxingxiongxiuxuxuanxuexun

Y开头字母拼音yayanyangyangyaoyaoyeyiyinyingyingyingyongyouyuyuanyueyun

Z开头字母拼音zazaizaizanzangzaozezeizenzengzhazhaizhanzhangzhaozhezhenzhengzhizhongzhouzhuzhuazhuaizhuanzhuangzhuizhunzhuozizongzouzuzuanzuizunzuo